สถานีตำรวจภูธรหนองสูง

ภ.จว.มุกดาหาร
Nongsung Provincial Police Station

โทรศัพท์ 042674695

Mobirise

สถานีตำราวจภูธรหนองสูง ตั้งอยู่ในศูนย์ราชการอำเภอหนองสูง หมู่ที่4 ตำบลหนองสูงเหนือ ในทีราชพัสดุ ที่ มห 412 พื้นที่ 36 ไร่ 1 งาน 31 ตารางวา จุดที่ตั้งห่างจากจังหวัดมุกดาหาร ประมาณ 50 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 633 กิโลเมตร 

ประวัติสถานีตำรวจภูธรหนองสูง

ประวัติสถานีตำรวจภูธรหนองสูง
สถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร เดิมเป็นสถานีตำรวจภูธรตำบลหนองสูง
(สภ.ต.หนองสูงเดิม) พื้นที่ตั้งขนาด 1 ไร่ 3 งาน 79 ตารางวา ขึ้นการปกครองกับ สถานีตำรวจภูธร
อำเภอคำชะอึ จังหวัดนครพนม รับผิดชอบ 2 ตำบล คือ ตำบลหนองสูง มี 10 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้าน
หนองสูง บ้านหนองแต้ บ้านป่าเม็ก บ้านนาหนองแคน บ้านกันแท บ้านวังไฮ บ้านผาขาม บ้านนุ่ง
บ้านนาตะแบง ตำบลโนนยาง มี 6 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านโนนยาง บ้านหนองโอ บ้านวังนอง บ้านงิ้ว
บ้านคำพอก บ้านเหล่ากว้าง หลังจากนั้นได้เลื่อนฐานเป็นกึ่งอำเภอหนองสูง เมื่อวันที่ 1 มีนาคม
2528 และเลื่อนฐานะเป็นอำเภอหนองสูง เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2536 โดยได้ก่อสร้างอาการที่ทำ
การใหม่เป็นปลน สก.อ. จากงบประมาณของ ตร. ตั้งอยู่บนพื้นที่ 17 ไร่ -งาน 3ตาราง มีพื้นที่
การปกครอง 4 ตำบล มีตำบล หนองสูงเหนือ หมู่บ้าน ตำบลหนองสูง 5 หมู่บ้าน ตำบลโนนยาง
10 หมู่บ้าน ตำบลภูวง 7 หมู่บ้าน รวม 30 หมู่บ้าน

Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
สถานีตำรวจภูธรหนองสูง

30 หมู่ที่4 ตำบลหนองสูงเหนือ
อำเภอหนองสูง  จังหวัดมุกดาหาร
49160 

Follow Us
ติดต่อเรา 
 • โทรศัพท์ : 042674695
 • โทรสาร   : 042674695
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ภ.จว.มุกดาหาร
 • สภ.เมืองมุกดาหาร
 • สภ.นิคมคำสร้อย
 • สภ.คำชะอี
 • สภ.ดอนตาล
 • สภ.หว้านใหญ่
 • สภ.ดงหลวง
 • สภ.ผึ่งแดด
 • สภ.บ้านค้อ
 • สภ.กกตูม
 • สภ.ป่าไร่
 • สภ.คำป่าหลาย
 • สภ.ดงเย็น
 • สภ.หนองสูงใต้
 • สภ.นาอุดม

Created with Mobirise