สภ.หนองสูง

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home บัญญัติ ๑๖ ประการ

นโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ๑๖ ประการ

 

นโยบายเน้นหนัก ๑๖ ประการ

๑. เทิดทูนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

๒. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิบัติงานของตำรวจในทุกมิติ ตามหลักการ ประชาชนเป็นศูนย์กลาง

๓. ควบคุมและลดความรุนแรงของอาชญากรรมให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของตำรวจ โดยการควบคุมสถานที่เสี่ยง การจัดระเบียบ

๔. ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้น ทั้งผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้จำหน่ายรายใหญ่รายย่อยในชุมชน

๕. มุ่งเน้นการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมคนร้ายข้ามชาติ อาชญากรรมทางเทคโนโลยี การคุ้มครองสิทธิเด็กและสตรี และการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

๖. ปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล บังคับใช้กฎหมายอย่างโปร่งใส เสมอภาค และเป็นธรรม

๗. พัฒนาสถานีตำรวจให้มีความพร้อม

๘. พัฒนาศูนย์รับแจ้งเหตุ ๑๙๑ ครอบคลุมทุกจังหวัด

๙. แก้ปัญหาการชุมนุมเรียกร้องและเหตุวิกฤติ ต้องถือปฏิบัติภายใต้กรอบกฎหมายหลักสากล

๑๐. แก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

๑๑. การสร้างความพร้อมด้านบุคลากร ระบบงาน การเชื่อมโยงฐานข้อมูลอาชญากรรม ให้เป็นมาตรฐานเพื่อรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

๑๒. เตรียมการและช่วยเหลือผู้ประสบภัย รวมถึงนักท่องเที่ยวที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยอย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่ภาวะปกติ

๑๓. บังคับใช้กฎหมายและพัฒนาระบบการจราจรให้มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุจราจร และสร้างค่านิยมของตำรวจจราจรให้เป็น “สุภาพบุรุษจราจร”

๑๔. พัฒนาข้าราชการตำรวจทุกสายงาน  โดยเน้นภาวะผู้นำทุกระดับ

๑๕. พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการ ศปก. ให้มีประสิทธิภาพ

๑๖. จัดระบบสวัสดิการให้กับข้าราชการตำรวจและครอบครัว ด้านที่พักอาศัย สุขภาพ การรักษาพยาบาล

 

languages:

Thai English French German Italian Portuguese Russian Spanish

เวลาปัจจุบัน

วิดิทัศน์การฝึกอบรม TCAS

วิดิทัศน์รณรงค์อุบัติเหตุจราจร

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

แบบสอบถาม..

ท่านอยากให้ ตำรวจบริการแห้ไขปัญหาเรื่องใดมากที่สุด?..
 

สถานีตำรวจภูธรหนองสูง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร โทร.0-4263-5183 :: Nongsung Police Staion Tel.0-4263-5183
www.nongsung.mukdahan.police.go.th :: E-mail :: [email protected]