สภ.หนองสูง

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home ประวัติสภ.หนองสูง

ประวัติและการจัดตั้งสถานีตำรวจภูธรหนองสูง

พิกัด วี ดี ๓๑๘๒๒๐

อำเภอหนองสูง ได้รับการจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอหนองสูง เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๒๘ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย แยกการปกครองออกจากอำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร และต่อมาได้รับการยกฐานะเป็น อำเภอหนองสูง เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๖ สถานีตำรวจภูธรหนองสูง ได้รับการจัดตั้งและเปิดดำเนินการพร้อมกับกิ่งอำเภอหนองสูงและอำเภอหนองสูงตามลำดับ สถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอหนองสูง มีที่ทำการชั่วคราวอยู่ที่สถานีตำรวจภูธรตำบลหนองสูง หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองสูง กิ่งอำเภอหนองสูง ต่อมาได้ย้ายที่ทำการสถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอหนองสูงมาอยู่ที่อาคารที่ทำการหลังใหม่ ตั้งอยู่ที่เลขที่ ๓๐ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสูงเหนือ อำเภอหนองสูง และยกฐานะเป็นสถานีตำรวจภูธรหนองสูงจนถึงปัจจุบัน

 

รายชื่อผู้บังคับบัญชามาดำรงตำแหน่งที่สถานีตำรวจภูธรหนองสูง

ตำแหน่งสารวัตร

๑. พ.ต.ต. สุนทร   ตั้งสงบ       ดำรงตำแหน่ง  ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๒๕ – พ.ศ.๒๕๓๑

๒. พ.ต.ต.ประสิทธิ์   นนทชัย   ดำรงตำแหน่ง   ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๑ – พ.ศ.๒๕๓๔

๓. พ.ต.ต.สมเกียรติ  สมพงษ์   ดำรงตำแหน่ง  ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๔ – พ.ศ.๒๕๓๘

 

ตำแหน่งรองผู้กำกับการหัวหน้าสถานีตำรวจ

๑. พ.ต.ท.วินัย    ฤทธิจันทร์    ดำรงตำแหน่ง  ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๘ – พ.ศ.๒๕๔๒

๒. พ.ต.ท.พันศักดิ์   อุปพงษ์    ดำรงตำแหน่ง  ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๒ – พ.ศ.๒๕๔๗

 

ตำแหน่งผู้กำกับการสถานีตำรวจ

๑. พ.ต.อ.สุนทร   ตั้งสงบ               ดำรงตำแหน่ง  ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๗ – พ.ศ.๒๕๔๙

๒. พ.ต.อ.จิระพงศ์  แก้วขาวใส       ดำรงตำแหน่ง  ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๙ – พ.ศ.๒๕๕๔

๓. พ.ต.อ.ภาณุพงศ์  วานิชชา         ดำรงตำแหน่ง  ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๔ – ๓๐ ก.ย.พ.ศ.๒๕๕๖

 

เขตพื้นที่รับผิดชอบ

สถานีตำรวจภูธรหนองสูง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดมุกดาหาร ห่างจากตัวจังหวัดมุกดาหาร ประมาณ ๕๐ กิโลเมตร มีพื้นที่ ๒๒๙ ตารางกิโลเมตร หรือ ๑๔๓,๑๒๕ ไร่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและที่ราบสูง  โดยมีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอนิคมคำสร้อย, อำเภอเมือง  จังหวัดมุกดาหาร

ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอกุฉินารายณ์, เขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์

 

แบ่งเขตพื้นที่การปกครองออกเป็น ๔ ตำบล ๓๐ หมู่บ้าน ได้แก่

๑. ตำบลหนองสูง            แบ่งเขตปกครองออกเป็น         ๕     หมู่บ้าน

๒. ตำบลหนองสูงเหนือ    แบ่งเขตปกครองออกเป็น         ๘     หมู่บ้าน

๓. ตำบลโนนยาง            แบ่งเขตปกครองออกเป็น         ๑๐  หมู่บ้าน

๔. ตำบลภูวง                 แบ่งเขตปกครองออกเป็น         ๗    หมู่บ้าน

 

ประชากร

ประชากรทั้งหมด   ๑๓,๒๘๘     คน  แบ่งเป็น

-ชาย   ๖,๖๓๓   คน

-หญิง  ๖,๖๕๕   คน

 

ภูมิประเทศ

ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับพื้นที่ราบ  ส่วนที่เหลือเป็นพื้นที่ราบ ภูเขาที่สำคัญ  ได้แก่ ภูผักกูด  ภูผาแดง ภูจ้อก้อ ภูสีฐาน


สภาพอากาศ

มีอากาศหนาวในฤดูหนาว  ช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ เดือนเมษายน อากาศร้อน และมีฝนตกชุกในเดือนมิถุนายน ถึงสิงหาคม แหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่อำเภอหนองสูง มีพื้นที่ที่เป็นภูเขาหลายแห่งทำให้เกิดแหล่งน้ำไหลลงจากภูเขาลงสู่ลำห้วย ๒ สาย ได้แก่ ห้วยบังอี่ ห้วยคันแท ไหลลงสู่แม่น้ำโขง

 

วัฒนธรรมและวิถีการดำเนินชีวิต

ประชาชนอำเภอหนองสูง มีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่าผู้ไทย รักสงบ รักพงเผ่า สามัคคีมีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย ใฝ่การศึกษา อาชีพของคนรุ่นใหม่ ส่วนมากจะมีอาชีพรับราชการ โดยเฉพาะข้าราชการครู และประชาชนที่มีการศึกษาไม่สูงนักจะยึดอาชีพเกษตรการ ด้วยการทำนาข้าว ทำไร่มันสำปะหลัง และทำสวนยางซึ่งเป็นอาชีพที่ทำรายได้ให้กับเกษตรกรอยู่ในขณะนี้ ดังคำขวัญของอำเภอหนองสูง ที่ว่า “หนองสูงถิ่นผู้ไทย เมืองพระไกรสรราช  ตาดโตนน้ำตกสวย  ห้วยบังอี่น้ำใส  ผ้าไหมเลิศหรู  ภูจ้อก้อแหล่งธรรม  ลึกล้ำพิธีเหยา  ทิวเขางาม”สถานภาพกำลังพล

สภ.หนองสูง มีกำลังพลทั้งหมด ๗๔ นาย แบ่งเป็น

สัญญาบัตร ๓๓    นาย

ตำแหน่ง

อัตราอนุญาต

มีตัวจริง

อัตราว่าง

ช่วยราชการ

ปฏิบัติหน้าที่จริง

ผกก.

-

-

-

-

รอง ผกก.สส.

-

-

รอง ผกก.(ป.)

-

-

สวป.

-

-

รอง สวป.

-

-

รอง สว.(ป.)

-

-

-

รอง สว.(ส.)

-

-

-

รอง สว.(สส.)

-

-

-

สว.สส

-

-

รอง สว.สส.

-

ไปช่วยราชการ ๑

สว.อก.

-

-

รอง สว.ธร.

-

-

พงส.ชำนาญการพิเศษ

ไปช่วยราชการ  ๑

มาช่วยราชการ

พงส.

-

-

รวม

๓๓

๓๑

๓๓

 

ชั้นประทวน    ๔๑     นาย

ตำแหน่ง

อัตราอนุญาต

มีตัวจริง

อัตราว่าง

ช่วยราชการ

ปฏิบัติหน้าที่จริง

งานป้องกันปราบปราม

๓๙

๓๔

-

๓๔

งานสืบสวน

-

งานสอบสวน

-

-

งานธุรการ

-

-

-

งานจราจร

-

-

-

-

-

งานควบคุมผู้ต้องหาส่งศาล

-

-

-

-

-

รวม

๔๙

๔๑

๔๑

 

แบ่งเป็นชั้นยศ

๑. พ.ต.อ.   ๑   นาย  ตำแหน่ง ผกก.(ว่าง)

๒. พ.ต.ท.   ๕   นาย

๓. พ.ต.ต.    ๑  นาย

๔. ร.ต.อ.    ๓   นาย

๕. ร.ต.ท.   ๓   นาย

๖. ร.ต.ต.  ๑๙ นาย (รอง สว.  ๖   นาย  ตำแหน่งควบ รอง สว.  ๑๓   นาย)

๗. ด.ต.    ๓๗ นาย

๘. จ.ส.ต.  ๓   นาย

๙. ส.ต.อ.  ๑   นาย

รวม    ๗๔   นาย

 

อายุเฉลี่ย

อายุ ๕๒-๖๐ ปี  จำนวน   ๒๔   นาย

อายุ ๔๐-๔๙ ปี  จำนวน   ๔๒   นาย

อายุ ๓๐-๓๙ ปี  จำนวน    ๘    นาย

อายุเฉลี่ย   ๔๕   ปี

 

ยานพาหนะที่ใช้ในราชการสถานีตำรวจภูธรหนองสูง

ประเภท

จำนวน

ใช้งานได้

ใช้งานไม่ได้

รถยนต์โล่

-

รถยนต์เช่า(รถปิกอัป,รถตู้,

รถควบคุมต้องหา)

-

รถจักรยานยนต์โล่

๑๓

๑๓

-

รวม

๒๐

๒๐

-

อาวุธปืนและกระสุนปืน ที่ใช้ในราชการสถานีตำรวจภูธรหนองสูง

ประเภท

จำนวน(กระบอก)

กระสุน(นัด)

ใช้งานได้

ชำรุดใช้งานไม่ได้

ปพม.๙๑

๑๗

๒,๔๖๒

๑๗

-

ปลซ.๐๒

๑๕๐

-

ปลก.๑๔

๔๕

๘,๙๖๙

๔๕

-

รวม

๖๕

๑๑,๕๘๑

๖๕

-

วิทยุสื่อสารที่ใช้ในสถานีตำรวจภูธรหนองสูง

ประเภท

จำนวนที่ได้รับ

ใช้งานได้

ชำรุดใช้งานไม่ได้

วิทยุมือถือ

๓๗

๓๗

-

วิทยุหิ้วถือ

-

-

-

วิทยุติดตั้งประจำที่

-

วิทยุติดรถยนต์

-

รวม

๔๓

๔๓

-

หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในราชการสถานีตำรวจภูธรหนองสูง

หมายเลข

ใช้งาน

หมายเหตุ

๐-๔๒๖๓-๕๑๘๓

ใช้งานห้องสื่อสาร

ใช้โทรศัพท์ร่วมกันและใช้โทรสาร

๐-๔๒๖๓-๕๓๐๖

ใช้งานอินเตอร์เน็ต

ใช้งานอินเตอร์เน็ตร่วมกัน

๐๔๒-๖๗๔๕๐๗

ใช้งานคู่สายโปลิส

ใช้กรอกข้อมูลประจำแผนกงานต่างๆ

อาคารที่พักอาศัยของสถานีตำรวจภูธรหนองสูง

ประเภท

จำนวนอาคาร

จำนวนห้อง

รวม

อาคารบ้านพัก ผกก.

อาคารบ้านพักรอง ผกก.

อาคารบ้านพักเรือนแถว

๔๕

๔๕

รวม

๕๑

๕๑

เครื่องคอมพิวเตอร์

๑. ได้รับจากทางราชการ        แบบตั้งโต๊ะ จำนวน  ๒  เครื่อง

๒. ข้าราชการตำรวจจัดซื้อใช้เอง    แบบตั้งโต๊ะ จำนวน ๘  เครื่อง   แบบโน๊ทบุ๊ค  จำนวน ๑ เครื่อง


ศูนย์บริการประชาชน
แห่ง

๑. ศูนย์บริการประชาชนหน้าสถานีตำรวจ  จำนวน  ๑  แห่ง

 

 

languages:

Thai English French German Italian Portuguese Russian Spanish

เวลาปัจจุบัน

วิดิทัศน์การฝึกอบรม TCAS

วิดิทัศน์รณรงค์อุบัติเหตุจราจร

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

แบบสอบถาม..

ท่านอยากให้ ตำรวจบริการแห้ไขปัญหาเรื่องใดมากที่สุด?..
 

สถานีตำรวจภูธรหนองสูง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร โทร.0-4263-5183 :: Nongsung Police Staion Tel.0-4263-5183
www.nongsung.mukdahan.police.go.th :: E-mail :: [email protected]